Финанси

Специалност

Финанси

Професионално направление

Икономика

Професионална квалификация

Икономист

Образователно-квалификационна степен

Бакалавър

Продължителност

4 години/8 семестъра

Форма на обучение

задочна/дистанционна

Професионални компетенции

Oбразователната цел на специалност “Финанси” е трайното осигуряване на квалифицирани специалисти и ръководни кадри, притежаващи конкурентни знания, умения и практически навици за всички звена на финансовата система в България и Европейския съюз.

Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, организацията и управлението на банките и банковата система, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси и бизнес структури.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “бакалавър” и професинална квалификация “икономист”.

Реализация

Завършилите специалността „Финанси” намират успешна реализация във финансово-кредитните институти, финансово-брокерските къщи, малките и средни предприятия, фирми от различни отрасли и сфери на икономиката, финансовите отдели на институционалните инвеститори (застрахователните компании, пенсионните и здравноосигурителни фондове), митниците, данъчните подразделения, контролните органи, областните и общинските администрации.

Call Now Button