Финанси и банково дело

Професионални компетенции

Магистърската програма цели подготовката на високо квалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене и формирането на знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния финансов специалист. Обучението по финанси и банково дело формират се най-съвременни знания за банкиране, за организация на банковата дейност в условията на глобализация на банковата дейност. Специалистите реално придобиват способности за провеждане на ефективна фискална и монетарна политика, адекватна на съвременните условия

Реализация

Завършилите могат да работят в банковата система, публичната администрация, на капиталовите пазари и в застраховането; експерти във финансирането, социалното осигуряване, финансовия контрол и инвестирането; в държавни и международни финансови институции.

Call Now Button