Управление на проекти

Професионални компетенции

Обучението е предназначено за студенти завършили ОКС “бакалавър” в професионално направление “Администрация и управление”, “Икономика” и “Туризъм”

Обучението по специалност “Управление на проекти” в образователно- квалификационна степен “Магистър”се осъществява в рамките на професионално направление 3.7. Администрация и управление.

Целта на обучението е да подготви специалисти за професионална изява като ръководители, експерти, консултанти по управление на проекти във всички звена на стопанската и нестопанската сфера, публичния и частния сектор, НПО, както и във висшите училища, в научно-изследователски институти, развойни звена и др.

Реализация

Завършилите тази магистърска програма могат да работят като:

 • ръководители на звена по управление на проекти на всички управленски равнища във всички институции и организации;
 • експерти /съветници/ по разработване и управление на проекти; консултанти по управление на проекти;
 • в контролните органи по управление на проекти;
 • ръководители на консултантски фирми по управление на проекти;
 • специалисти в звена по управление на проекти;
 • банки, инвестиционни дружества и консултантски фирми;
 • научно-изследователски и развойни институти и звена в сферата на големите фирми и други.

Знания и умения в широк икономически, социален и управленски аспект, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от завършената образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. – задълбочено овладяване актуалните проблеми по управлението на проекти в областта на:

 • същността и основните характеристики на управлението на проекти; управлението на проекти финансирани от ЕС; управлението на проектни екипи;
 • проектното финансиране; анализа и оценката на риска при проектното финансиране; управлението на регионални, международни и инфраструктурни проекти;
 • финансовия анализ и одитирането на проекти;
 • придобиване на способност за интегрално прилагане на придобитите знания;
 • разработване и управляване на реализацията на проекти;
 • изготвяне на цялостен финансов анализ на проекти, както и анализ и оценка на риска при проектното финансиране;
 • систематизиране, анализиране и използване на възможностите за реализиране на проекти, финансирани от ЕС;
 • вземане на стратегически и тактически управленски решения свързани с управлението на проекти.


Call Now Button