Управление на информационните системи

Специалност

Управление на информационните системи

Професионално направление

Администрация и управление

Професионална квалификация

Мениджър

Образователно-квалификационна степен

Бакалавър

Продължителност

4 години/8 семестъра

Форма на обучение

задочна/дистанционна

Професионални компетенции

Завършилите успешно специалността демонстрират:

  1. Знания и разбиране в областта на:

– проектирането и използването на съвременните бизнес-информационни системи и технологии; техническото и програмното осигуряване и обработката на информационни ресурси; създаването и поддържането на бази данни; приложението на информационните технологии в бизнеса, администрацията и други сфери на обществения и социалния живот.

  1. Умения за:

– анализ на нуждите от използване на информационните ресурси в бизнес организациите;
– изготвяне на бизнес планове;
– статистически анализ;
– моделиране на организационни процеси и данни;
– внедряване и поддържане на информационните ресурси в бизнес организациите;
– осигуряване на комплексна защитеност на информационните ресурси;
– организиране, ръководене, контролиране и усъвършенстване на организацията;
– планиране, отчет и контрол в средата на информационните системи;
– създаването и осъществяването на иновационни програми и проекти.

Реализация

Студентите, завършили специалността „Управление на информационните системи“ придобиват квалификация мениджър и могат да се реализират във всички организации (държавни, частни, нестопански), в които се прилагат информационните технологии: държавната администрация, местната администрация, фирми, свързани с разработка и внедряване на софтуер, банковата сфера, митнически и данъчни институции, производствени фирми, търговски фирми и др.

Call Now Button