Счетоводство и одит

Професионални компетенции

Студентите-магистри в специалност “Счетоводство и одит” получават задълбочени теоретични знания в областта на националната и световна икономика и по проблемите на счетоводството и одита в предприятията от различните стопански отрасли, публичния сектор и банките, както и практи¬чески навици и умения, които им осигуряват успешна реализация в бъдещата професионална практика.

Реализация

Завършилите специалността “Счетоводство и одит” придобиват компетенции, които им позволяват да работят в областта на отчетността и контрола във финансовите и нефинансовите предприятия у нас и в страните от ЕС. Дипломираните специалисти успешно могат да се реализират в различни сфери от стопанския живот като: счетоводители и икономисти във финансови и нефинансови предприятия, мениджъри по финансово-счетоводна дейност, методисти и консултанти по счетоводство, сътрудници и експерти в счетоводни къщи, одиторски фирми, дипломирани експерт-счетоводители (след полагане на изпити по ЗНФО), както и да заемат най-разнообразни икономически длъжности.

Call Now Button