Стопанско управление

Специалност

Стопанско управление

Професионално направление

Администрация и управление

Професионална квалификация

Мениджър

Образователно-квалификационна степен

Бакалавър

Продължителност

4 години/8 семестъра

Форма на обучение

задочна/дистанционна

Професионални компетенции

Обучението включва задължителна подготовка, избираеми и факултативни дисциплини, разглеждащи общите принципи и методи на управление, пречупени през призмата на глобалните икономически процеси.

Акцентът е върху съвременното модерно управление в петте главни функции на всяка система за управление – маркетинг, иновации, финанси, производство и персонал, за формиране на умения за бързина и адекватни реакции според променящата се среда и изграждане на навици за използване на съвременните управленски и информационни технологии.

Реализация

Бакалавърът по стопанско управление е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани с организацията и управлението на предприятията в условията на пазарното стопанство. Това са функции, отнасящи се до управлението на фирмите и организациите в цялостен аспект – производство, финанси, иновации, персонал и др.

Бакалавърът по стопанско управление използва подробни практически и теоретични знания, умения и компетенции, изискващи критично разбиране на теории и принципи, майсторски владее методите и средствата в областта на управлението на стопанските единици и демонстрира иновации в прилаганите методи. Той показва възможности за създаване на администрация, отговорност за управление на средства и екипи в непредвидима работна среда, творчество в разработването на проекти и поема инициатива в управленския процес; развива екипната работа; прави преценки, основани на социалните и етични аспекти, появяващи се по време на работа.

Мениджърът носи отговорност за взетите решения и резултатите от тяхното прилагане в дейността на предприятието. Той трябва да е и носител на предприемачески идеи и да умее да управлява проекти, които да повишат количествените и/или качествените показатели от дейността на предприятието. Мениджърът контролира приходите, разходите и финансовия резултат от дейността на предприятието, участва в управлението и анализа на финансово-икономическото състояние, управлението на персонала, маркетинговата политика и т.н.

Бакалавърът по стопанско управление трябва да притежава лидерски и предприемачески умения, да демонстрира увереност пред търговските партньори, да има авторитет пред персонала и спазва морално-етични норми на поведение. Той трябва да проявява отговорност, инициативност, коректност, прагматично мислене, комбинативност и да умее да оценява рисковете и възможните последици при вземане на управленски решения.


Call Now Button