Стопанско управление

Професионални компетенции

Целта на магистърската програма е да създаде висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства за стопанско управление. Чрез система от взаимосвързани специални дисциплини се допълват необходимите управленски знания на студентите с цел те да прераснат в управленски умения за изработване на управленски решения на по-високи йерархически равнища и за извършване на научно-изследователска работа.След завършване на програмата студентът трябва да знае и да може да разработва организационна стратегия, това включва диагностика на макросредата на организацията, на микросредата й, браншови анализи, анализ на състоянието на организацията, разработване на стратегия за организационно развитие, бизнес-стратегии, ресурсни и функционални стратегии, международни стратегии и др; да познава етапите на стратегическото управление – от стратегическото планиране до управлението в реално време. Програмата дава възможност на студентите да се подготвят, освен за работа в стопанската сфера и за работа в нестопанската сфера.

Реализация

Акцентът в обучението се поставя върху самостоятелната работа на студентите, активното участие в учебния процес, търсенето на източници за информация, проучванията, анализите, написването на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото мислене, многовариантните решения, критичното възприемане на специализираната литература.

Call Now Button