КБА обявява прием за ОКС “Бакалавър” за учебната 2021/2022г.

КБА обявява прием за ОКС “Бакалавър” за учебната 2021/2022г.

За ОКС “Бакалавър” могат да кандидатстват лица, които имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висше училище. Кандидат-студентите могат да кандидатстват за повече от една специалности в дистанционна форма на обучение.
Кандидатстването на лица с българско гражданство за обучение в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър” се извършва по един от трите начина:
– с оценки от Държавен зрелостен изпит, въведен от учебната 2007/2008 г.
– чрез полагане на електронен конкурсен изпит (онлайн есе);
– чрез полагане да общообразователен тест на място в КБА

График за прием на документи:

Предварителни конкурсни изпити за ОКС „Бакалавър“:

Срок за подаване на документи Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
18.02.2021г. 19.02.2021г. 22.02.2021г. до 26.02.2021г.
25.03.2021г. 26.03.2021г. 29.03.2021г. до 02.04.2021г.
22.04.2021г. 23.04.2021г. 26.04.2021г. до 29.04.2021г.
27.05.2021г. 28.05.2021г. 31.05.2021г. до 04.06.2021г.

Редовна КСК за ОКС „Бакалавър“:

Кръг Срок за подаване на документи Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
I 24.06.2021г. 25.06.2021г. 28.06.2021г. до 02.07.2021г.
II 29.07.2021г. 30.07.2021г. 02.08.2021г. до 06.08.2021г.
III 26.08.2021г. 27.08.2021г. 30.08.2021г. до 03.09.2021г.
IV* до 15.09.2021г.

*Забележка: Четвърти кръг се обявява при наличие на свободни места.

Необходими документи:

Новоприетите студенти се записват в Учебен отдел при представяне на следните документи:

 1. ЛИЧНА КАРТА
 2. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ /ОРИГИНАЛ/
 3. 6 БРОЯ СНИМКИ /ПАСПОРТЕН ФОРМАТ/
 4. КОМПЛЕКТ ЗА ЗАПИСВАНЕ / ПОПЪЛВАТ СЕ НА МЯСТО В КОЛЕЖА/
 5. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Балообразуване

Балът се образува по шестобална система като средно-аритметична оценка от следните три оценки:

 1. Оценка от дипломата за средно образование по български език;
 2. Оценка от дипломата за средно образование по избор: математика, физика, химия, български език, история, география и биология;
 3. Оценка от изпитния тест (държавен зрелостен изпит).

Учебни такси

 • Първоначалната семестриална такса се внася на касата на колежа преди записването, което е първо условие за записване на семестъра.
 • Семестриалните такси се заплащат не по-късно от 15 дни преди започването на семестъра.
 • Семестриалните графици се оповестяват на информационните табла на колежа и в интернет страницата.

За справки и информация по кандидат – студентски въпроси:

Учебен отдел: М-тел: 0887 60 70 88

Кандидат-студентите, завършили преди 2008 г., задължително полагат изпит – тест по “Бизнес култура”или електронен конкурсен изпит (онлайн есе).

Изпитите започват от 10:00 часа и имат продължителност 1 час.

Залите за провеждането им се обявяват в деня преди изпита.

На изпита кандидат-студентите задължително трябва да носят документ за самоличност и талона с входящия номер на документите за кандидатстване. Съгласно указанията на МОН матурата може да послужи за прием.

Share this post

Call Now Button