Икономика на туризма

Специалност

Икономика на туризма

Професионално направление

Икономика

Професионална квалификация

Икономист

Образователно-квалификационна степен

Бакалавър

Продължителност

4 години/8 семестъра

Форма на обучение

задочна/дистанционна

Професионални компетенции

Обучението включва задължителна подготовка, избираеми и факултативни дисциплини, разглеждащи общите принципи и методи на икономиката, пазарното стопанство, механизмите на държавно и пазарно регулиране, проблемите на безработицата и инфлацията, формите на конкуренцията и отражението им върху поведението на стопанските звена, факторите на производство и механизмите на тяхното ценообразуване, методиките за проучване на пазарите, данъчната и кредитната политика и т.н.

Бакалавърът по икономика на туризма е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани със стопанската дейност на предприятия и организации в сферата на туризма.

Реализация

Бакалавърът по „Икономика на туризма” ще може да ръководи и участва в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, финансовата и посредническата дейност на фирмите от отрасъл туризъм. Той следва да притежава висока организационна, социална и икономическа култура. Трябва да бъде добре запознат със същността, значението и развитието на туризма, с неговите видове и разновидности, с туристическите потребности, търсене и предлагане, с материалната база, туристическите ресурси и т.н.

Call Now Button