Бизнес предприемачество

Специалност

Бизнес предприемачество

Професионално направление

Администрация и управление

Професионална квалификация

Мениджър

Образователно-квалификационна степен

Бакалавър

Продължителност

4 години/8 семестъра

Форма на обучение

задочна/дистанционна

Обучението в специалността е насочено към формиране на знания в областта на предприемачеството, възпитаване на предприемаческо мислене и поведение и изграждане на качества, необходими за успешно управление на бизнес и за реализация на завършващите я като самостоятелни предприемачи.

Формират се умения за бързина, адекватност в реакциите и иновативност, съобразени с променящата се конюнктура в заобикалящата среда. Изграждат се навици за използване на управленчески технологии, посредством софтуерни продукти и добра ориентация в богатата информационна база чрез използване на възможностите на Интернет средата.

Професионални компетенции

 1. Знания по общите принципи и методи на управление, пречупени през призмата на глобалните макроикономически процеси;
 2. Задълбочени знания по бизнес мениджмънт в цялостен аспект – производство, финанси, иновации, персонал и др.;
 3. Задълбочени знания по предприемачество, същността и значението на предприемачеството за социално-икономическото развитие, различните аспекти на предприемаческата дейност и предприемаческите подходи в условията на глобалната икономика, създаване на собствен бизнес и придобиване на предприятие и др.
 4. Основни познания в областите:
  • висша математика, основи на правото, микро- и макроикономика, философия, икономически теории, европейско икономическо сътрудничество;
  • маркетинг, бизнес планиране и контрол, основи на управлението, стопанска история, счетоводство, статистика, икономика на труда, финанси, цени и ценова политика;
  • мениджмънт на иновациите, бизнес комуникации и връзки с обществеността, счетоводство на предприятието, международен бизнес;
  • международни пазари, информационни системи и технологии, фирмена сигурност и икономическо разузнаване и други.
 5. Умения за:
  • формулиране на политики, стратегии и цели, за прогнозиране и планиране, управляване, координиране и оценяване на цялостната дейност на организацията, за разработване на бизнес-програми за дейността на фирмата;
  • формиране на бюджета на предприятието, управление на фирмените финанси и контролиране на разходите;
  • изготвяне на цялостен анализ на финансово-стопанската дейност на предприятието;
  • обработване, систематизиране, анализиране и извеждане на водещите тенденции в дейността на предприятието и в заобикалящата среда, с което се благоприятства процеса на вземане на стратегически и тактически управленски решения;
  • откриване и разработване на бизнес идеи чрез прилагане на креативни техники;
  • разпределяне на материалните, финансовите и човешките ресурси на предприятието;
  • установяване на цели и стандарти и контролиране на процеси;
  • организиране и провеждане на пазарни проучвания чрез използване на целия инструментариум от методи и технологии;
  • екипна работа и общуване с подчинените, делегиране на правомощия и създаване на оптимален социално-психологически климат в екипа;
  • оценка на риска в предприемаческата дейност
 6. Качества, ориентирани към:
  • стратегическото управление на предприятието и способност да прави „снимка“ на външната среда и да „улавя“ водещите тенденции в развитието;
  • лидерство, организаторски умения, предвидливост, далновидност, аналитична способност;
  • професионализъм, честност, етичност и социална отговорност;
  • предприемачески дух, творчество, иновативност, откриване на благоприятните възможности за развитието на бизнеса.

Реализация

Професии, които могат да упражняват завършилите специалността:

 1. Генерални директори, изпълнителни директори и заместник директори в предприятия и организации;
 2. Управители на предприятия и организации;
 3. Административни ръководители в търговски дружества – ръководители в бизнес услуги и административни дейности; ръководители по политики и стратегическо планиране, ръководители по продажби и маркетинг, по управление на човешките ресурси и др.;
 4. Ръководители на екипи
 5. Стопански и административни специалисти – главни експерти и експерти-логистика, финансови и стопански анализи, социално осигуряване, маркетинг, международно сътрудничество, политика на цените, реклама, търговия, продажби, европейска интеграция, стопанска дейност, бизнес развитие, инженеринг, управление на персонала и кариерно развитие и др.;
 6. Анализатори – по управление и организация, ефективност на търговската дейност, проучване на пазари  и др.
 7. Мениджъри – финанси, продажби, маркетинг и продажби, проучване на пазари, човешки ресурси и др.;
 8. Консултанти – стопанска дейност и бизнес развитие.


Call Now Button