Управление на човешките ресурси

shovechki-resursi

Специалност: Управление на човешките ресурси

Професионално направление: Администрация и управление

Професионална квалификация: Мениджър

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години/ 8 семестъра

Форма на обучение: задочна/дистанционна

Професионални компетенции

Завършилите успешно специалността знаят как и могат да:

·      Разработват цялостна стратегия и политика за управление на човешките ресурси, тясно свързана с пазарното поведение на организацията и задоволяването на потребностите на нейните клиенти;
·      Разработват и прилагат ефективни инструменти за привличане на висококачествен персонал от пазара на труда;
·      Разработват общ план за подготовка и развитие на персонала в съответствие с визията на предприятието и структурата на заетостта в него;
·      Усъвършенстват трудовото представяне на персонала чрез реализиране на ефективни програми за мотивиране, обучение и развитие на кариерата;
·      Разработват технология и процедури за обективно оценяване на трудовите резултати и на тази основа да създават справедлива и стимулираща система за възнаграждение на труда;
·      Анализират ефектите от прилаганите кадрови практики върху работния климат в предприятието и да препоръчват подходящи подобрения с оглед повишаване на удовлетвореността от трудовата среда, мотивацията и производителността на труда;
·      Прилагат принципите за анализиране, предвиждане и управление на човешкото поведение на индивидуално, групово и организационно равнище и по този начин да изграждат ефективни екипи;
·      Установяват причините и предпоставките за конфликти на работното място и да прилагат стратегии и механизми за тяхното успешно управление;
·      Формират необходимите лидерски качества у ръководителите чрез подходящи обучаващи програми;
·      Анализират работната среда и да разработват планове за създаване и поддържане на безопасни и здравословни условия на труд;
·      Въвеждат ефективни управленски практики, съответстващи на трудовото и антидискриминационното законодателство и гарантиращи правата на трудещите се;
·      Посредничат при воденето на преговори между персонала и ръководството, включително в процеса на колективно договаряне, в съответствие с добрите практики и зачитане трудовите права на работещите.

Реализация

Дипломираните бакалаври могат да се реализират като мениджъри по управление на човешките ресурси, ръководители на HR отдели, специалисти в такива звена, консултанти, преподаватели, научноизследователски кадри, както в публичната администрация, така и в частния бизнес.