Прием магистри

КОЛЕЖ ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ СЪВМЕСТНО С ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 г.

Прием по документи

Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Стопанско управление

Стопанско управление със специализациа – Управление на агробизнеса

Управление на проекти

Управление на общините със специализация – Регионално планиране и развитие

Мениджмън на човешките ресурси

Професионално направление: ИКОНОМИКА

Икономика и управление на агробизнеса

Финанси и банково дело

Счетоводство и одит

Икономика и управление на регионите със специализация – Туризъм

Икономика и управление на регионите със специализация – Маркетинг

Ред за кандидатстване:

Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две.

Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.

Продължителност на обучението: два, три или четири семестъра според специалността на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.

Приемат се само завършили в акредитирани висши училища.

Необходими документи за кандидатстване:

 • молба до Ректора по образец;
 • лична карта;
 • оригинал и копие на диплома за завършено висше образование (ОКС „Професионален бакалaвър”, „Бакалавър” или „Магистър”)
 • в случай, че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка (оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавни изпити);
 • квитанция за платена такса за кандидатстване.

Документи за записване:

 • комплект документи за записване;
 • лична карта;
 • оригинал и копие на диплома за завършено висше образование (ОКС „Професионален бакалавър”, „Бакалавър” или „Магистър”)
 • в случай че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка (оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавни изпити);
 • оригинал и копие на диплома за завършено средно образование; – четири снимки формат 4/6;
 • документ за платена семестриална такса – заплаща се по банков път.

Срокове за кандидатстване

Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Не специалисти – 2 год. до *25.09.2020 г. 28.09.2020 г. до *02.10.2020 г.

График за прием на документи в ОКС “Магистър” – летен семестър

Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Не специалисти – 2 год.  от 24.04.2020 г.
до 25.09.2020 г.
 от 27.04.2020 г.   до 28.09.2020 г. от 30.04.2020 г.
до 02.10.2020 г.
след „Проф. бакалавър“ – 2 год.  от 24.04.2020 г.
до 25.09.2020г.
 от 27.04.2020 г.   до 28.09.2020 г. от 30.04.2020 г.
до 02.10.2020 г.
Специалисти – 1 год.  от 24.04.2020 г.
до 30.10.2020 г.
 от 27.04.2020 г.   до 02.11.2020 г. от 30.04.2020 г.
до до 13.11.2020 г.