Прием бакалаври

КОЛЕЖ ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ СЪВМЕСТНО С ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021г.

 • Образователно-квалификационната степен е „Бакалавър” и “Магистър”.
 • Съгласно ЕСНТК, възприета от МОМН се определят най-малко 240 кредита за четири годишен период на обучение, за редовна, задочна и дистанционна форма.

ОКС „Бакалавър” специалности:

Стопанско управление

Икономика на туризма

Финанси

Счетоводство

Управление на човешките ресурси

Условия за кандидатстване:

Mогат да кандидатстват български и чуждестранни граждани, завършили средно образование.

Няма възрастови ограничения.

Изпитът за кандидатстване е по “Бизнес култура” и се провежда под формата на тест.

Предварителни конкурсни изпити за ОКС „Бакалавър“:

Срок за подаване на документи Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
20.02.2020 г. 21.02.2020 г.
24.02.2020 г.
до 28.02.2020 г.
26.03.2020 г. 27.03.2020 г. 30.03.2020 г. до 03.04.2020 г.
23.04.2020 г. 24.04.2020 г. 27.04.2020 г. до 08.05.2020 г.
28.05.2020 г. 29.05.2020 г.
01.06.2020 г.
до 05.06.2020 г.
25.06.2020 г.
26.06.2020 г.
29.06.2020 г. до 03.07.2020 г.

Не се колебайте да ни пишете още сега на office@college.bg или да ни позвъните нa 02/824 18 52; 0887 60 70 88 ако имате въпроси или желаете да получите повече информация. Очакваме Ви.

Редовни конкурсни изпити за ОКС “Бакалавър”:

Кръг Срок за подаване на документи Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
30.07.2020 г. 31.07.2020 г. 03.08.2020 г. до 07.08.2020 г.
27.08.2020 г. 28.08.2020 г. 31.08.2020 г. до 04.09.2020 г.
24.09.2020 г. 25.09.2020 г. 28.09.2020 г. до 02.10.2020 г.
29.10.2020 г. 30.10.2020 г. 02.11.2020 г.
до 13.11.2020 г.

*Забележка: Четвърти кръг се обявява при наличие на свободни места.

*Кандидатстване и записване за бакалавърските програми продължава до края на месец октомври!

Ред за кандидатстване:

Всички кандидат-студенти трябва да представят следните документи:

Плик – заявление

Квитанция за платена такса за участие в приемен изпит

Официален документ за завършено средно образование и документ за самоличност: оригинал и ксерокопие / при подаване на документите оригиналът се сравнява с ксерокопието и се връща на кандидат – студента/

Може да се кандидатства в различни специалности и форми на обучение, като се подредят по реда на предпочитанието.

Плик-заявлението се получава в учебен отдел, след заплатената такса за участие в приемния изпит.

Документите се подават лично или от упълномощено от кандидат-студента лице, в определените срокове.

За справки и информация по кандидат – студентски въпроси:

Учебен отдел: 02/824 18 52, М-тел: 0887 60 70 88, Виваком: 0875 155 376

Кандидат-студентите, завършили преди 2008 г., задължително полагат изпит – тест по “Общообразователна подготовка”.

Изпитите започват от 10:00 часа и имат продължителност 1 час.

Залите за провеждането им се обявяват в деня преди изпита.

На изпита кандидат-студентите задължително трябва да носят документ за самоличност и талона с входящия номер на документите за кандидатстване. Съгласно указанията на МОМН матурата може да послужи за прием.

Балообразуване

Балът се образува по шестобална система като средно-аритметична оценка от следните три оценки:

 1. Оценка от дипломата за средно образование по български език;
 2. Оценка от дипломата за средно образование по избор: математика, физика, химия, български език, история, география и биология;
 3. Оценка от изпитния тест (държавен зрелостен изпит).

Учебни такси

 • Първоначалната семестриална такса се внася на касата на колежа преди записването, което е първо условие за записване на семестъра.
 • Семестриалните такси се заплащат не по-късно от 15 дни преди започването на семестъра.
 • Семестриалните графици се оповестяват на информационните табла на колежа и в интернет страницата.

Записване

Новоприетите студентисе записват в Учебен отдел при представяне на следните документи:

 1. ЛИЧНА КАРТА
 2. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ /ОРИГИНАЛ/
 3. 6 БРОЯ СНИМКИ /ПАСПОРТЕН ФОРМАТ/
 4. КОМПЛЕКТ ЗА ЗАПИСВАНЕ / ЗАКУПУВА СЕ ОТ КОЛЕЖА/
 5. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ
 6. БЕЛЕЖКА ОТ РАЙОНЕН ПСИХОДИСПАНСЕР

Начало на учебните занятия:

1-ви курс, задочно/дистанционно обучение – 03.10.2020 г.