КБА обявява прием за ОКС “Бакалавър” за учебната 2020/2021г.

February 18, 2017

КБА обявява прием за ОКС “Бакалавър” за учебната 2020/2021г.

За ОКС “Бакалавър” могат да кандидатстват лица, които имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висше училище. Кандидат-студентите могат да кандидатстват за повече от една специалности в дистанционна форма на обучение.
Кандидатстването на лица с българско гражданство за обучение в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър” се извършва по един от трите начина:
– с оценки от Държавен зрелостен изпит, въведен от учебната 2007/2008 г.
– чрез полагане на електронен конкурсен изпит (онлайн есе);
– чрез полагане да общообразователен тест на място в КБА

График за прием на документи:

Предварителни конкурсни изпити за ОКС „Бакалавър“:

Срок за подаване на документи Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
25.06.2020г. и 30.07.2020 г. 26.06.2020 г. и 31.07.2020 г. 29.06.2020 г. и 03.08.2020 г. до 03.07.2020 г. и    до 07.08.2020 г.
27.08.2020 г. 28.08.2020 г. 31.08.2020 г. до 04.09.2020 г.
24.09.2020 г. 25.09.2020 г. 28.09.2020 г. до 02.10.2020 г.
29.10.2020 г. 30.10.2020 г. 02.11.2020 г. до 13.11.2020 г.

Редовна КСК за ОКС „Бакалавър“:

Кръг Срок за подаване на документи Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
I  25.06.2020 г.  26.06.2020 г.  29.06.2020 г.  до 03.07.2020 г.
II  30.07.2020 г.  31.07.2020 г.  03.08.2020 г.  до 07.08.2020 г.
III  27.08.2020 г.  28.08.2020 г.  31.08.2020 г.  до 04.09.2020 г.
IV* 24.09.2020 г.  25.09.2020 г.  28.09.2020 г.  до 02.10.2020 г.

*Забележка: Четвърти кръг се обявява при наличие на свободни места.

Необходими документи:

Новоприетите студенти се записват в Учебен отдел при представяне на следните документи:

 1. ЛИЧНА КАРТА
 2. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ /ОРИГИНАЛ/
 3. 6 БРОЯ СНИМКИ /ПАСПОРТЕН ФОРМАТ/
 4. КОМПЛЕКТ ЗА ЗАПИСВАНЕ / ПОПЪЛВАТ СЕ НА МЯСТО В КОЛЕЖА/
 5. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ
 6. БЕЛЕЖКА ОТ РАЙОНЕН ПСИХОДИСПАНСЕР

 

Балообразуване

Балът се образува по шестобална система като средно-аритметична оценка от следните три оценки:

 1. Оценка от дипломата за средно образование по български език;
 2. Оценка от дипломата за средно образование по избор: математика, физика, химия, български език, история, география и биология;
 3. Оценка от изпитния тест (държавен зрелостен изпит).

Учебни такси

 • Първоначалната семестриална такса се внася на касата на колежа преди записването, което е първо условие за записване на семестъра.
 • Семестриалните такси се заплащат не по-късно от 15 дни преди започването на семестъра.
 • Семестриалните графици се оповестяват на информационните табла на колежа и в интернет страницата.

За справки и информация по кандидат – студентски въпроси:

Учебен отдел: 02/824 18 52, М-тел: 0887 60 70 88, Виваком: 0875 155 376

Кандидат-студентите, завършили преди 2008 г., задължително полагат изпит – тест по “Бизнес култура”или електронен конкурсен изпит (онлайн есе).

Изпитите започват от 10:00 часа и имат продължителност 1 час.

Залите за провеждането им се обявяват в деня преди изпита.

На изпита кандидат-студентите задължително трябва да носят документ за самоличност и талона с входящия номер на документите за кандидатстване. Съгласно указанията на МОН матурата може да послужи за прием.

 

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *