Икономика и управление на туризма

turizum-3

Професионални компетенции

Магистърската програма осигурява придобиване на задълбочени теоретически и практически знания, умения и компетенции за ефективно използване в икономическата дейност на туристическите предприятия на географските, климатичните, балнеоложките условия, както и на богатството и оригиналността на националните и чуждестранните паметници на историята, фолклора, традициите и самобитната архитектура. Тя подготвя икономисти за предприятия, институции и организация от туристическата сфера за развитие на дейности в областта на туризма – екологичен, ловен и риболовен, културен, аграрен, селски, конгресен и др.

Реализация

Завършилите ще могат да се реализират във всички сфери на туризма като икономисти, мениджъри, консултанти, собствен бизнес, съдружници във фирми и т.н.