Икономика и управление на регионите със специализация – Туризъм

turizum-2

Професионални компетенции

Обучението магистърската програма дава цялостна представа за интердисциплинарния характер на специалността „Икономика на туризма” като съвкупност от различни дисциплини. Изучаваните учебни предмети са групирани в отделни профили: икономически, географски, управленски и социално-хуманитарни.

Реализация

Задълбоченото обучение по програмата дава възможности за придобиване на основни и специализирани умения, формиращи студентите като специалисти в областта на туристическите услуги, отличаващи се с логически свързани теоретични познания и придобити практически умения за предприемаческа работа в различните фази и дейности в туристическия отрасъл.