Икономика и управление на агробизнеса

agro

Професионални компетенции

Магистърската програма подготвя висококвалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене, със знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния експерт в областта на агробизнеса. Придобиват се способности за провеждане на ефективна агробизнес политика, адекватна на съвременните условия в съответствие с условията на протичащата глобализация на бизнеса.

Реализация

Завършилите ще могат да се реализират в държавни или частни предприятия, институти и организации в областта на агробизнеса на ръководни длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в областта на мениджмънта и маркетинга, включително управление на малки и средни предприятия и собствен бизнес-предприемачество, консултантски услуги и др. Например:

Консултанти в сферата на агробизнеса;

Мениджъри на ферми, фирми в областта на хранително-вкусовата промишленост, фирми за доставка на суровини и материали за земеделски производители;

Банкови служители и застрахователни агенти в аграрния сектор;

Специалисти в правителствени и неправителствени организации, свързани със земеделието, хранително-вкусовата промишленост, развитието на селските рйони и опазването на околната среда;

Държавни служители и служители в национални и международни организации в областта на регулирането на производството и дистрибуцията на земеделски суровини и храни.